แผนที่อำเภอเมืองนครปฐม

Advertisement


แผนที่อำเภอเมืองนครปฐม

อำเภอเมืองนครปฐม เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครปฐม เดิมชื่อ อำเภอพระปฐมเจดีย์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2456 จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอเมืองนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครปฐม มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอกำแพงแสนและอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสามพราน และอำเภอบางแพ (จังหวัดราชบุรี)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอโพธารามและอำเภอบ้านโป่ง (จังหวัดราชบุรี)

แผนที่ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง :

Comments are closed.