แผนที่อำเภอหาดใหญ่

Advertisement


แผนที่อำเภอหาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองจังหวัดสงขลา ระยะทางห่างจากตัวเมืองสงขลา 30 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถไฟประมาณ 974 กิโลเมตร และทางรถยนต์ประมาณ 993 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ จรดทะเลสาบสงขลา และติดต่อกับอำเภอรัตภูมิ อำเภอบางกล่ำ อำเภอควนเนียง และอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองสงขลา อำเภอนาหม่อม และอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสะเดาและอำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอควนกาหลง (จังหวัดสตูล) และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

แผนที่ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง :

Comments are closed.