แผนที่อำเภอบางกล่ำ

Advertisement


แผนที่อำเภอบางกล่ำ

อำเภอบางกล่ำ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา อำเภอบางกล่ำ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอควนเนียง อำเภอสิงหนคร และอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอรัตภูมิและอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

แผนที่ประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง :

Comments are closed.